• Русский
 • English
 • Română

Политики конфиденциальности

Prezenta Politica de confidențialitate (”Politica de confidențialitate”) a fost elaborată în deplină concordanță cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal Nr.133 din 08.07.2011, și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, orice mențiune după cum urmează: ”Noi”, ”Nostru” ș.a., se refer la SLAVENA LUX SRL, dar ”Dumneavoastră”, ”Subiect”, ”Dvs”, ”Utilizator”, ș.a.,  se refer la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului www.slavena.md

Politica de confidențialitate se aplică tuturor acțiunilor Dvs de utilizare a website-ul www.slavena.md (”Website”), inclusiv, dar nelimitându-se la accesarea Website-ului și funcționalității, navigarea prin pagini, utilizarea formularelor de feedback și orice altă interacționare Dvs cu Website-ul.

Politica de confidențialitate trebuie să fie citită și acceptată împreună cu Politica Cookie.

Prin utilizarea în continuare a Website-ului, declarați și confirmați faptul, că aveți cel puțin 18 ani, ați citit și ați înțeles în totalitate Politica de confidențialitate, Politica Cookie, și consimțiți la prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale Dvs (”Date personale”), în conformitate cu cele menționate politici.

În cazul în care sunteți sub 18 ani, puteți utiliza Website-ul numai cu acordul al unui dintre părinți sau reprezentantului legal. Părintele sau reprezentantul legal este obligat să citească Politica de confidențialitate, Politica Cookie și să dea acordul neviciat, expres și liber exprimat la prelucrarea datelor personale sale (precum și minorului), conform dispozițiilor indicate în Politica de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a verifica existența consimțământului din partea părintelui sau reprezentantului legal, utilizând măsurile rezonabile. Persoanele menționate sunt responsabile pentru protecția datelor personale a minorului.

În cazul în care unul dintre părinți sau reprezentantul legal al minorului consideră că datele personale ale minorului au ajuns la noi fără consimțământul necesar, părintele sau reprezentantul legal este în drept să exercită unul dintre drepturi menționate în Politica de confidențialitate.

Ne rezervăm dreptul de a revizui și actualiza periodic Politica de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale operațiunilor și modului în care prelucrăm datele personale Dvs, sau orice modificări survenite în legătura cu cerințe legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Website-ul versiunea actualizată a Politicii de Confidențialitate.

 

 

Responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În scopurile descrise mai jos, SLAVENA LUX SRL acționează în calitate de operator de date cu caracter personal, dacă altfel nu este expres prevăzut în Politica de confidențialitate.

Pentru exercitarea drepturilor Dvs în legătura cu Politica de confidențialitate, Vă rugăm frumos să ne contactați, utilizând următoarele date de contact:

SLAVENA LUX SRL

Cod fiscal: 1002600003240

str. Valea Bîcului, 1/1

mun. Chișinău, MD-2002

Republica Moldova

Email: info@slavena.md

Tel.: +373 22 50 75 36

Principii de protecție a datelor cu caracter personal        

Pentru a ne asigura, că prelucrarea datelor personale ale Dvs este conformă legislației aplicabile pentru protecția datelor cu caracter personal, ne bazăm operațiunile de prelucrare pe următoarele principii de bază:

 • Colectarea datelor personale se va efectua numai în scopurile specificate, explicite și legitime;
 • Datele nu vor fi prelucrate de către terți într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;
 • Datele personale vor fi exacte, și actualizate (dacă este necesar);
 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate întru-un mod de înaltă securitate;
 • Datele personale nu vor fi transferate terților, inclusiv în afara Republicii Moldova, decât în cazul în care acest lucru este necesar reacționării efective la feedback-ul Dvs;
 • Persoanele cărora li se prelucrează datele au dreptul la informare, acces, rectificare, opoziție, restricționare prelucrării, ștergere, portabilitate, contestare, nesupunerea unei decizii individuale automatizate, justiție.

 

Surse de colectare a datelor cu caracter personal

Colectăm datele personale Dvs:

 • Direct de la Dvs, dacă vă adresați către noi prin utilizarea formularului de feedback plasat pe Website-ul, în vederea acceptării feedback-ului Dvs (comentariilor, sugestiilor, etc.);
 • Indirect de la Dvs, la etapa accesării Website-ului prin colectarea automatizată a datelor despre dispozitivul Dvs, datelor de utilizare, de sesiune și de trafic în vederea asigurării funcționalității corecte a Website-ului și interacțiunii Dvs cu conținutul lui.

 

Nu prelucrăm datele personale ale Dvs în afara celor necesare prestării serviciilor noastre, în conformitate cu dispozițiile Politicii de confidențialitate de mai jos.

 

Temeiul, Categorii și Scopul colectării datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă, și care poate direct sau indirect duce la identificarea persoanei vizate.

Datele personale ale Dvs pot fi preluate direct de la Dvs sau în mod automatizat, dacă ele se refer la dispozitivul, traficul, sesiunea și utilizarea Website-ului de către Dvs.

Datele personale ale Dvs sunt colectate și prelucrate numai conform consimțământului Dvs neviciat, expres și liber exprimat la etapa trimiterii feedback-ului Dvs.

 

Datele personale prelucrate de către noi includ:

Nume, Prenume, Email, Telefon (mobil sau fix), Feedback (comentarii, sugestii, etc.), Date de utilizare și/sau sesiune, Date de trafic, Date despre dispozitivul utilizat, alte date necesare îndeplinirii scopurilor menționate de mai jos, conform legislației în vigoare, după caz.

 

Scopurile, pentru care colectăm și prelucrăm datele personale susmenționate:

Următoarele sunt scopuri pentru care colectăm datele personale ale Dvs:

 

 • Pentru a recepționa/reacționa la feedback-ul Dvs: Nume, Prenume, Email, Telefon (mobil sau fix), Feedback (comentarii, sugestii, etc.);
 • Pentru a asigura funcționalitatea corectă a Website-ului: Date de utilizare și/sau sesiune, Date de trafic, Date despre dispozitivul utilizat.

 

Detalii specifice mesajelor trimise de către noi și activităților de marketing direct

Noi putem să vă trimitem mesaje de reacționare la feedback-ul recepționat din partea Dvs, utilizând SMS și/sau email Dvs furnizat prin formularul de feedback. În acest sens, mesajele noastre nu vor fi de natura de marketing direct și nu vor fi expediate în scopul trimiterii ofertelor promoționale. În orice alt caz, noi nu vom utiliza datele personale ale Dvs în scopul trimiterii ofertelor promoționale.

Loc de prelucrare și transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele Dvs cu caracter personal pe teritoriul Republicii Moldova pe serverele ce aparțin noi și/sau partenerilor noștri. Noi nu efectuăm transmiterea transfrontalieră a datelor personale ale Dvs.

 

Perioada de stocare și de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele personale ale Dvs sunt prelucrate pe perioada necesară atingerii scopurilor pentru care ele au fost colectate.

 

Astfel, perioada de prelucrare a datelor personale este:

 • Pentru recepționarea și reacționarea la feedback-ul Dvs – 30 de zile din momentul primirii a feedback-ului Dvs;
 • Pentru a asigura funcționalitatea corectă a Website-ului – din momentul accesării Website-ului și până la momentul închiderii Website-ului de către Dvs;
 • Pentru îndeplinirea prescripțiilor autorităților publice competente – pe perioada necesară îndeplinirii prescripțiilor;
 • Pentru realizarea unui interes legitim al operatorului – pe perioada necesară realizării al unui astfel de interes legitim al operatorului.

 

După expirarea termenelor menționate, datele personale sînt păstrate în forma arhivată conform legislației în vigoare. În cazuri excepționale, prevăzute de legislația în vigoare, putem să păstrăm datele personale Dvs pentru o perioadă mai îndelungată în cazul în care suntem obligați să executăm o cerință legală și/sau prescrisă de către autoritățile publice competente, precum și să realizăm un interes legitim al nostru.

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele personale ale Dvs nu vor fi dezvăluite terților neautorizați.

Totodată, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă, putem dezvălui datele personale ale Dvs către următoarele terți:

 • reprezentanții legali ai Dvs;
 • autorități publice centrale/locale, dacă dezvăluirea se datorează unei obligații legale (e.g. organe de urmărire penală, serviciul fiscal de stat, etc.);
 • partenerii contractuali ai noastre (e.g. parteneri la care se refer parțial feedback-ul Dvs);
 • furnizorii serviciilor de reprezentare în justiție (e.g. avocați, companii de consultanță juridică).

În acest sens, noi implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate necesare dezvăluirii legale, conforme și securizate a datelor personale ale Dvs către terți, și urmărim ca datele personale ale Dvs să fie ulterior prelucrate în strictă conformitate cu scopurile pentru care ele au fost transmise terților.

 

Protejarea și securitatea datelor cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru procesarea datelor în format electronic. Transmiterea datelor personale ale Dvs se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocăm pe servere securizate, asigurând in același timp redundanța datelor.

 

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele personale ale Dvs, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie vizualizate şi utilizate de către terți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Drepturile Dvs privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu art.12 – 18 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal Nr.133 din 08.07.2011, aveți calitate de subiect al datelor cu caracter personal și aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat: aveți posibilitatea să obțineți informații despre prelucrarea datelor;
 • Dreptul de acces: aveți posibilitatea să accesați copii ale oricăror date, care au fost colectate sau obținute de operatorul de date și/sau persoana împuternicită de operator;
 • Dreptul de rectificare: aveți posibilitatea să solicitați rectificarea datelor inexacte, operatorul de date cu caracter personal fiind obligat să-le corecteze;
 • Dreptul de opoziție: aveți posibilitatea să prezentați obiecții privind modul în care sunt gestionate datele și să solicitați sistarea acțiunilor ulterioare;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți posibilitatea să solicitați sistarea prelucrării a datelor într-un anumit mod sau sistarea completă a prelucrării ulterioare;
 • Dreptul la ștergere: aveți posibilitatea să solicitați ștergerea cât mai curând posibil a datelor de către operatorul de date sau de către persoana împuternicită;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți posibilitatea să solicitați accesul la datele colectate într-un format digital compatibil cu varietate de dispozitive;
 • Dreptul la contestare: aveți posibilitate să vă adresați la CNPDCP privind prelucrarea neconformă a datelor de către operatorul de date sau persoana împuternicită;
 • Dreptul de a nu fiți supuși unei decizii individuale: aveți posibilitatea să cereți anularea, în totalitate sau în parte, a oricărei decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturile şi libertățile dumneavoastră, fiind întemeiată exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor și destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul şi etc.;
 • Dreptul la accesul la justiție: aveți posibilitatea să sesizați instanța de judecată pentru repararea eventualilor prejudiciilor materiale și/sau morale, cauzate de prelucrarea a datelor dumneavoastră.

 

Menționăm, că în urma adresării către noi în vederea sistării prelucrării datelor personale ale Dvs, ele pot fi transformate în date complet anonime, și pot fi utilizate ulterior în scopuri statistice și/sau analitice, asigurând că identificarea ulterioară a Dvs este imposibilă.

Напишите нам

Мы всегда открыты для деловых идей и предложений по улучшению качества продукции и предоставляемых услуг!
Если у вас есть предложения, напишите нам.